Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
 • Adler
 • EKSPANSJA
 • ORIENT
 • Tempus Fugit
Strona główna » Tempus Fugit - importera - 24 miesiące

Tempus Fugit - importera - 24 miesiące

Gwarant zapewnia konsumentowi dobrą jakość zegara, a w przypadku wystąpienia wady zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem świadczeń gwarancyjnych jest jednak dotrzymanie przez konsumenta zasad użytkowania zegara określonych w niniejszym dokumencie.
Zasady użytkowania zegara i jego konserwacji:
 1. Zegar powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, w przewietrzanych pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 30% - 80% i temperaturze +15C - +30C.
 2. Należy nie dopuszczać do nadmiernego gromadzenia się kurzu na obudowie zegara oraz w jego wnętrzu.
 3. Nie wolno narażać zegara na zalewanie wodą lub innymi substancjami.
 4. Konserwacja:
  • Obudowy zegarowej – polega na regularnym czyszczeniu zewnętrznych
   i wewnętrznych powierzchni miękką tkaniną z użyciem odpowiednich środków czyszczących i konserwujących. Nie należy używać do czyszczenia obudowy wody, detergentów, rozpuszczalników chemicznych, twardych gąbek i past zawierających środki ścierne.
  • Mechanizmu zegarowego – Nie wolno czyścić samodzielnie wnętrza mechanizmu, ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia jego części. Powinno się zadbać o to, by
   w mechaniźmie nie gromadził się kusz ani wilgoć.
  • Akcesoriów zegara tzn. tarczy zegarowej, wahadła, ciężarków i łańcuchów – jedynym bezpiecznym sposobem na konserwację i czyszczenie ww. elementów jest sucha miękka ściereczka, za pomocą której usuwamy kurz i tłuste plamy
   z powierzchni mosiężnych. W żadnym wypadku nie wolno używać w tym celu środków chemicznych ponieważ istnieje możliwość zniszczenia warstwy ochronnej na powierzchni mosiężnej, a w następstwie rozpoczęcie procesu utleniania mosiądzu, czego wynikiem będzie ciemnienie powierzchni.
WARUNKI GWARANCJI
Reklamacje z tytułu wad przyjmuje sprzedawca w sklepie, w którym dokonano zakupu wadliwego towaru. W tym celu Konsument powinien przekazać do miejsca zakupu: wadliwy towar w oryginalnym opakowaniu (opakowanie jest niezbędne do bezpiecznego transportowania zegara), kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.
 1. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Konsument będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
 3. Gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi w drodze prze wymianę reklamowanego towaru na wolny od wad.
 4. Gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Konsumenta przez obniżenie ceny. Obniżenie ceny spowoduje wygasnięcie gwarancji i anulowanie karty gwarancyjnej.
 5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne i przeróbki zegara.
  W przypadku ich stwierdzenie gwarancja ulega anulowaniu.
 6. Reklamacja będzie załatwiona w terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest usuwalna. W przypadku stwierdzenie wady nieusuwalnej i konieczności wymiany towaru na wolny od wad termin załatwienia reklamacji zostanie uzgodniony z Konsumentem.
 7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwiania reklamacji, tj. od dnia przekazania wadliwego towaru do miejsca zakupu do dnia jego odbioru z miejsca zakupu.
 8. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: niewłaściwym użytkowaniem zegara, dokonywaniem samodzielnych przeróbek i napraw, przechowywaniem zegara w warunkach nieodpowiednich i uszkodzeń mechanicznych.
 9. Wady nie objęte gwarancją za zgodą Konsumenta mogą zostać usunięte odpłatnie.
Gwarant: BARTPOL Sp. z o.o. ul. Głogowska 218, 60-104 Poznań

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone BARTpol - 2023